سمینار چاقی و باورهای غلط


رویداد امروز دیروز نیست

سمینار بزرگ آداب میز


سمینار مدیریت بازار و سرمایه انسانی با چشم انداز 2020

سمینار روند بازاریابی و تبلیغات
تا سال 2020


سمینار روند بازاریابی و تبلیغات تا سال 2020

سمینار امروز دیروز نیست
(نقش تبلیغات در جذب مشتری)


رویداد امروز دیروز نیست

سمینار مدیریت بازار و سرمایه انسانی با چشم انداز 2020


سمینار مدیریت بازار و سرمایه انسانی با چشم انداز 2020

همایش تخصصی زبان بدن | فن بیان و فنون مذاکره


سمینار مدیریت بازار و سرمایه انسانی با چشم انداز 2020

گردهمایی تجلیل
از باشگاه مشتریان


گردهمایی تجلیل از باشگاه مشتریان

مجموعه عصرانه های مدیریتی اختصاصی


 مجموعه عصرانه های مدیریتی اختصاصی

تولد 6 سالگی آژانس تبلیغات اختصاصی


سمینار بین المللی
ادیسه‌ی یک کارآفرین


رویداد ادیسه یک کارآفرین

میخواهم مشترک رویدادهای اختصاصی باشم.


سمینار 2020

اگر با تغییراتی که اکنون بوجود آمده است همگام نشویم همانند بسیاری از انسان‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک از رده خارج خواهیم شد. در سمینارهایی که با عنوان 2020 برگزار می شود، قصد داریم شما را برای ورود به دنیای جدید 2020 تجهیز کنیم تا زندگی موفق‌تر و البته لذت‌بخش تری داشته باشید ..

میخواهم عضو رویدادهای اختصاصی باشم